Інститут вищої освіти

Публікації професорсько - викладацького корпусу в журналах, які входять до міжнародного каталогу та бази даних SCOPUS

Журнал «Актуальні проблеми економіки»

2009
№9
1. Грищенко Андрій Анатолійович, доцент кафедри міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук
А.А. Грищенко

УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ В РЕГУЛЯТИВНІЙ СИСТЕМІ СОТ

У статті проаналізовано умови реалізації національних економічних інтересів України в регулятивній системі СОТ. На основі оптимального поєднання зовнішньоекономічної відкритості та політики протекціонізму запропоновано заходи щодо найбільшого сприяння вітчизняним виробникам і експортерам.

Ключові слова: захист національного виробника, економічний протекціонізм, Світова організація торгівлі, митний тариф, експорт, імпорт, лібералізація зовнішньоекономічної діяльності, національний інтерес.
Стаття надійшла до редакції 27.03.2009


 

2. Бережна Ілона Юріївна, аспірант Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
І.Ю. Бережна
ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ НА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

У статті досліджено сутність і роль фінансових інститутів як елементів інституційної структури фінансового ринку і складових фінансової системи та їхній вплив на формування інвестиційного потенціалу. Запропоновано розгляд інвестиційного потенціалу в контексті економічної теорії прав власності.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний потенціал, фінансові інститути, права власності, фінансовий ринок, фінансова система.
Стаття надійшла до редакції 6.04.2009.


 

10
3. Гончарова Наталія Петрівна, професор кафедри економіки підприємства Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор
Н.П. Гончарова
ІННОВАЦІЙНА ПАРАДИГМА ФОРМУВАННЯ «НОВОЇ ЕКОНОМІКИ»

У статті викладено підходи до формування нового економічного укладу, який ґрунтується на інноваційних ресурсах. Сформовано авторське бачення сутності реконверсії «нової економіки», розвиток якої ґрунтується на визначенні «точок зростання».

Ключові слова: нова економіка, інноваційна технологія, інноваційна парадигма, реконверсія, інфраструктура, інноваційна стратегія, сировинний експорт, «точки зростання», світова спільнота, гуманний капітал.
Стаття надійшла до редакції 16.06.2009.


 

4. Семенчук Аліна Олександрівна, аспірант Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
А.О. Семенчук
УМОВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

У статті висвітлено головні проблеми розвитку легкої промисловості та швейної галузі зокрема. Окреслено параметри ринку галузі, визначено конкурентне середовище. Особливу увагу звернено на мінливість сучасного ринку товарів широкого вжитку в жорстких конкурентних умовах.

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентне середовище, швейна галузь, легка промисловість.
Стаття надійшла до редакції 16.06.2009


 

5. Гаманкова Ольга Олексіївна, професор кафедри страхування Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук, професор
О.О. Гаманкова
ІНФОРМАЦІЙНІ ВАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТУПЕНЯ МОНОПОЛІЗАЦІЇ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

У статті розглянуто проблеми оцінки конкурентного середовища на ринку страхових послуг України. Зазначено, що офіційні показники ринкової концентрації та конкуренції не відображають реальної картини в окремих сегментах ринку. Це перешкоджає дослідженню ступеня його монополізації і відповідному реагуванню з боку держави.

Стаття надійшла до редакції 18.08.2009.


 

№12
6. Юркевич Оксана Миколаївна, доцент кафедри банківських інвестицій Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук
О.М. Юркевич
КРЕДИТНІ КОМПАНІЇ: СУТНІСТЬ, ПРАВОВІ ЗАСАДИ І МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ

У статті досліджено діяльність кредитних компаній, які є новим видом кредитних установ в Україні і разом з кредитними спілками і ломбардами формують небанківський сектор кредитних установ. Розкрито сутність і специфіку діяльності кредитних компаній, окреслено нормативно-правове поле, в межах якого функціонують кредитні компанії.

Ключові слова: фінансові посередники, небанківські кредитні установи, фінансовий ринок, кредитна діяльність.
Стаття надійшла до редакції 27.08.2009.


 

2010
№4
7. Семенчук Аліна Олександрівна, аспірант Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
А.О. Семенчук
РЕКОНВЕРСІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВА

У статті викладено основні економічні характеристики понять «реконверсія» та «реконверсійна технологія» як механізму формування нових, утримання й управління існуючими конкурентними перевагами і забезпечення конкурентоспроможності підприємства за рахунок створених переваг.

Ключові слова: конкурентні переваги, конкурентоспроможність, реконверсія, реконверсійна технологія, реконвалесценція, управлінський механізм.
Стаття надійшла до редакції 24.12.2009.


 

№5
8. Верба Вероніка Анатоліївна, докторант Київського національного економічного університету мені Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук, доцент, та
    Гребешкова Олена Миколаївна, доцент кафедри стратегії підприємств, докторант Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук, доцент
В.А. Верба, О.М. Гребешкова
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті представлено авторське бачення сутності управлінських технологій в контексті управління розвитком компанії та результати проведеного дослідження щодо ключових пріоритетів діяльності вітчизняних підприємств і проблем їх розвитку. Наведено аналітичну оцінку практики впровадження в українських компаніях найпоширеніших у світі управлінських технологій.

Ключові слова: управління розвитком компанії, управлінські технології, проблеми розвитку компанії, стратегічне управління.
Стаття надійшла до редакції 25.12.2009.


 

№6
9. Галушко Ольга Сергіївна, аспірант, асистент кафедри стратегії підприємств Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
О.С. Галушко
КАРТА ПОТОКУ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ ТА МЕТОДИКА ЇЇ ФОРМУВАННЯ

У статті розглянуто особливості розробки карти потоку створення цінності як інструменту діагностики й оптимізації ціннісно-орієнтованої операційної системи. Запропоновано методику її формування та розкрито сутнісне наповнення основних кроків цієї методики.

Ключові слова: карта потоку створення цінності, ціннісно-орієнтована операційна система, процеси створення цінності, часові параметри процесів.
Стаття надійшла до редакції 25.12.2009.


 

10. Котенко Тетяна Юріївна, аспірант, асистент кафедри фінансів підприємств Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
Т.Ю. Котенко
АНАЛІЗ ВИТРАТ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

У статті розглянуто питання управління витратами на прикладі підприємств будівельної галузі. Проаналізовано структуру собівартості будівельно-монтажних робіт. Зроблено висновки щодо особливостей господарювання підприємств даної сфери, запропоновано заходи щодо вдосконалення управління витратами.

Ключові слова: управління витратами, калькулювання, облік, рентабельність, собівартість.
Стаття надійшла до редакції 11.12.2009.


 

11. Красномовець Вікторія Анатоліївна, аспірант Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
В.А. Красномовець
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ОСВІТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

У статті розглянуто основні освітні інновації та напрями їх застосування у здобутті освіти людьми з інвалідністю. Проаналізовано особливості використання дистанційної та інклюзивної форм навчання і впровадження інформаційних технологій з метою розширення можливостей в отриманні освіти людьми з інвалідністю.

Ключові слова: освітні інновації, інклюзивна освіта, дистанційна освіта, інтерактивний підручник, освіта людей з інвалідністю.
Стаття надійшла до редакції 29.12.2009.


 

№7
12. Зарицька Ірина Анатоліївна, аспірант Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
І.А. Зарицька
КОНВЕРГЕНЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

У статті проаналізовано теоретико-методологічні аспекти сутності інтеграції національних банківських систем постсоціалістичних країн. Визначено основні тенденції європейської регіональної фінансової інтеграції національних банківських систем постсоціалістичних країн Європи. Узагальнено головні особливості та наслідки фінансової інтеграції для національних банківських систем постсоціалістичних країн в умовах євроінтеграції.

Ключові слова: глобальна фінансова інтеграція, європейська регіональна фінансова інтеграція, фінансово-кредитна конвергенція, національні банківські системи постсоціалістичних країн.
Стаття надійшла до редакції 24.03.2010.


 

№8
13. Шеламова Ірина Дмитрівна, доцент кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут", м. Київ, кандидат економічних наук, доцент, та
      Костюк Роман Валентинович, аспірант Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана,
І.Д. Шеламова, Р.В. Костюк
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ВПРОВАДЖЕННЯМ СУЧАСНИХ БІОТЕХНОЛОГІЙ

У статті розглянуто об'єктивні суперечності інноваційного розвитку, проаналізовано міжнародний досвід їх вирішення шляхом створення таких сучасних організаційних форм як кластери. Запропоновано принципову схему біотехнологічного кластеру.

Ключові слова: інноваційний розвиток, кластер, суперечності розвитку, біотехнології, управління, міжнародний досвід.
Стаття надійшла до редакції 25.12.2009.


 

14. Гончарова Наталія Петрівна, професор кафедри економіки підприємства Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, доктор економічних наук,
Н.П. Гончарова
РЕКОНВЕРСІЙНА ПАРАДИГМА РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «НОВОЇ ЕКОНОМІКИ»

У статті висвітлена актуальна проблематика щодо наукового пошуку та практичного освоєння нових джерел розвитку економіки. Особливу увагу звернено на ресурсозабезпечення «нової економіки» на реконверсійних засадах.

Ключові слова: нова економіка, парадигма, інноваційна економіка, реконверсійна технологія, диверсифікація.
Стаття надійшла до редакції 25.12.2009.


 

15. Даниленко Олена Авксентіївна, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук
О.А. Даниленко ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

У статті узагальнено теоретичні підходи до процесу діагностики системи управління персоналом, визначено основні цілі діагностики залежно від стадії життєвого циклу організації (зародження, зростання, зрілості, зниження чи зростання) і пріоритетів її розвитку в умовах конкурентного середовища.

Ключові слова: система управління персоналом, діагностика, життєвий цикл.
Стаття надійшла до редакції 24.12.2009.


 

16. Жученко Зоя Олександрівна, аспірант Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
З.О. Жученко
ПУБЛІЧНІ АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА УПРАВЛІННЯ

У статті розглянуто історичні аспекти виникнення та економічна сутність категорії «публічне акціонерне товариство». Визначено місце публічних акціонерних товариств у загальній системі організаційних форм підприємництва. Запропоновано та обґрунтовано механізм управління публічними акціонерними товариствами на інвестиційних засадах.

Ключові слова: публічне акціонерне товариство, інвестиційні ресурси підприємства, управління публічними акціонерними товариствами, організаційна форма підприємницької діяльності.
Стаття надійшла до редакції 18.12.2009.


 

№9
17. Грищенко Андрій Анатолійович, доцент кафедри міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук
А.А. Грищенко
МІЖНАРОДНА КООРДИНАЦІЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК ЯК УМОВА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

У статті проаналізовано роль країн «великої двадцятки» в міжнародній координації регулювання національних економік в умовах сучасних викликів глобалізації. Розкрито суперечності між національними економічними інтересами держав і міжнародними економічними інтересами. Обґрунтовано пропозиції щодо стратегії розвитку економіки України при формуванні нового світового економічного устрою.

Ключові слова: міжнародна координація, «велика двадцятка», глобальне управління, регулювання, економічний патріотизм, протекціонізм, Давоський всесвітній економічний форум, новий світовий порядок.
Стаття надійшла до редакції 1.04.2010.


 

18. Букреєва Наталія Петрівна, аспірант Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
Н.П. Букреєва
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ІМПОРТНОЇ СИРОВИНИ І МАТЕРІАЛІВ З ОГЛЯДУ НА СПЕЦИФІКУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

У статті висвітлено особливості окремих елементів аналізу використання імпортної сировини та матеріалів, що мають цільове призначення, а також окреслено проблематику класифікації технологічних процесів, які застосовуються до такої імпортної сировини та матеріалів за умови дотримання певних виробничих особливостей і до однойменної імпортної сировини, яка не має пільг при розмитненні, а отже, і обмежень у використанні. Запропоновано окремий підхід в аналізі з метою підвищення ефективності управління запасами на виробничому підприємстві.

Ключові слова: аналіз, імпортна сировина, переробка, розфасовка, парфумерно-косметична діяльність.
Стаття надійшла до редакції 18.03.2010.


 

№10

19. Колесник Ольга Олексіївна, аспірант Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
О.О. Колесник
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКОМ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ АРХІТЕКТУРИ

У статті розкрито проблеми управління банком у кризових умовах, виокремлено ключові елементи управління та поставлено питання про необхідність їх удосконалення. Як основний засіб підвищення ефективності антикризового управління в банках розглядається процесна концепція, умовою впровадження якої є реінжиніринг банківського бізнесу за допомогою сервісно-орієнтованої архітектури.

Ключові слова: антикризове управління, процесна концепція, реінжиніринг, сервісно-орієнтована архітектура.
Стаття надійшла до редакції 19.07.2010


 

№11
20. Григораш Ірина Олександрівна, аспірант Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
І.О. Григораш
КОНТРОЛІНГ ЯК СУЧАСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

У статті досліджено історію виникнення та розвиток концепції контролінгу, розглянуто підходи до визначення даного поняття. Проаналізовано критерії визначення складових системи контролінгу, класифіковано його методи та інструменти.

Ключові слова: концепція контролінгу, управлінський облік, система контролінгу, стратегічний контролінг, оперативний контролінг, інформаційна система, служба контролінгу Стаття надійшла до редакції 7.05.2010.


 

21. Парандій Олег Володимирович, асистент кафедри фінансових ринків Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
О.В. Парандій
АРБІТРАЖНІ ОПЕРАЦІЇ НА УКРАЇНСЬКОМУ СТРОКОВОМУ РИНКУ

У статті розглянуто поняття арбітражу та його види, наведено приклади арбітражних операцій на українському строковому ринку. Визначено проблеми здійснення арбітражної діяльності та шляхи їх розв'язання.

Ключові слова: арбітраж, ф'ючерс, контанго, беквордація, спред, парний трейдинг, ринково-нейтральна стратегія.
Статті надійшла до редакції 9.07.2010.


 

22. Заворотній Роман Ігоревич,  асистент кафедри фінансів підприємств Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук
Р.І. Заворотній
МОДЕЛЮВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ І ВИТРАТ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті проаналізовано актуальні проблеми моделювання грошових потоків будівельних підприємств України, Російської Федерації, а також емітентів з лістингу Нью-Йоркської фондової біржі. Узагальнено практичні рекомендації щодо складання відповідних економетричних моделей, проведено порівняльний аналіз результатів моделювання.

Ключові слова: метод найменших квадратів, метод максимальної правдоподібності, коефіцієнт еластичності рентабельності, залишки економетричної моделі.
Стаття надійшла до редакції 19.04.2010.


 

2011
№1
23. Колодрубська Наталія Василівна, аспірант Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
Н.В. Колодрубська
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ ПОВЕДІНКУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

У статті обґрунтовано необхідність дослідження економічної поведінки суб'єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України з точки зору нової інституціональної теорії, визначено вплив інституціональних змін на економічну поведінку суб'єктів господарювання.

Ключові слова: інститут, інституціоналізм, інституціональне середовище, суб'єкти господарювання.
Стаття надійшла до редакції 6.07.2010.


 

24. Білошапка Владислав Анатолійович, професор кафедри міжнародного менеджменту Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, доцент
В.А. Білошапка
РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО СПАДУ

У статті доведено, що в умовах економічного спаду для більшості компаній важливо активізувати пошук резервів підвищення ринкових результатів. Також ідентифіковано три групи таких резервів і представлено логіку та послідовність управлінських дій щодо їх використання.

Ключові слова: результативність, конкуренція, корпоративна культура, економічний спад, ринок, клієнти, резерви зростання.
Стаття надійшла до редакції 3.11.2010.


 

№2
25. Швиданенко Олег Аанатолійович, професор кафедри міжнародної економіки Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, доцент
О.А. Швиданенко
СУЧАСНА ПАРАДИГМАЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

У статті проаналізовано тлумачення терміна «парадигма» з виокремленням аспектів його сутності, обгрунтовано гіпотезу, за якою глобальна конкурентоспроможність має парадигмальну конструкцію. Окреслено визначальні чинники, які безпосередньо впливають на зміну парадигми.

Ключові слова: парадигма, парадигмальна конструкція, глобальна конкурентоспроможність, неокласична і соціологічна парадигма, конкурентна перевага, парадигмальна ознака.
Стаття надійшла до редакції 27.12.2010.


 

26. Ольшанська Олександра Володимирівна, завідувач кафедри регіональної економіки Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук, доцент
О.В. Ольшанська
НАУКОВІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ РЕГІОНУ ЯК СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ

У статті визначено теоретико-методологічні засади регіонально-просторової організації господарства, розглянуто основні види класифікації й типізації регіонів, визначено об'єкти та функції регіональних органів управління, проаналізовано основні завдання державної політики в контексті формування регіонально-просторових систем. Запропоновано можливі напрямки державного управління сучасними процесами регіоналізації.

Ключові слова: регіон, регіоналізація, глобалізація, управління регіональним розвитком, регіонально-просторова організація господарства, державна регіональна політика.
Стаття надійшла до редакції 15.11.2010.


 

27. Шинкаренко Аннета Вікторівна, аспірант Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
А.В. Шинкаренко
СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ КРІЗЬ ПРИЗМУ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті проаналізовано основні суперечливі теоретико-прикладні аспекти понять і категорій, що характеризують специфіку інвестиційної діяльності та місце банків в інвестиційному процесі. В контексті безпосередньої участі банківського сектору в економічному зростанні країни розкрито необхідність чіткого розуміння термінів «інвестиції» та «інвестиційні операції банків». Також висвітлено головні відмінності інвестиційних операцій від інших видів банківської діяльності.

Ключові слова: інвестиції, економічне зростання, інвестиційна діяльність, інвестиційні операції банків, банківське кредитування.
Стаття надійшла до редакції 14.10.2010.


 

28. Зінов'єва Ірина Сергіївна, аспірант, асистент кафедри інформаційних систем в економіці Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
І.С. Зінов'єва
МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧО-ПРОМИСЛОВИХ СТРУКТУР КАПІТАЛОМ

У статті розглянуто механізм забезпечення процесу розвитку складних інтегрованих структур капіталом. Розроблено модель фінансового забезпечення функціонування виробничо-промислових структур, яка надає можливість запровадити механізм ефективного управління інвестиційними ресурсами у складних інтегрованих утвореннях.

Ключові слова: капітал, інвестиції, виробничо-промислові структури, виробничо-промислова програма.
Стаття надійшла до редакції 3.11.2010.


 

№3
29. Швиданенко Олег Анатолійович, професор кафедри міжнародної економіки Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, доцент
О.А. Швиданенко
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

У статті зроблено спробу діагностувати вплив сучасних світогосподарських тенденцій на необхідність удосконалення парадигмальної конструкції глобальної конкурентоспроможності. Окреслено процес трансформації конкурентоспроможності суб'єктів світової економіки з виокремленням чинників, характеру та результативності впливу на рівень її забезпечення.

Ключові слова: глобальна конкурентоспроможність, парадигма, парадигмальна конструкція, трансформація глобальної конкурентоспроможності, глобальний попит, глобальна пропозиція, інноваційно-інформаційна економіка.
Стаття надійшла до редакції 1.02.2011.


 

30. Ольшанська Олександра Володимирівна, завідувач кафедри регіональної економіки Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук, доцент
О.В. Ольшанська
РЕГІОН ЯК ПРОСТОРОВА СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

У статті поглиблено теоретико-методологічні засади визначення соціально-економічної сутності регіону. Обґрунтовано необхідність трансформації основних елементів територіальної організації господарства та їхніх структурних утворень. Визначено необхідність врахування соціально-економічних чинників при виділенні територіальних систем будь-якого рангу, проаналізовано основні типи регіонів, запропоновано механізми активізації економічної діяльності в регіонах різних типів.

Ключові слова: регіональна економіка, економічний регіон, просторова організація господарства, регіональна соціально-економічна система, регіональна політика.


 

№5
31. Антонюк Лариса Леонтіївна, директор Інституту вищої освіти, професор кафедри міжнародної економіки Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор , та
     Сацик Володимир Іванович, доцент кафедри політичної економії Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук
Л.Л. Антонюк, В.І. Сацик
ВИРОБНИЧА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано теорії та моделі оцінювання регіональної конкурентоспроможності, досліджено сутність і чинники виробничої конкурентоспроможності й обґрунтовано її взаємозв'язок з економічним потенціалом регіонів. Реалізовано новий підхід до оцінювання виробничої конкурентоспроможності регіонів України шляхом емпіричного моделювання їхнього економічного потенціалу за різними сценаріями соціально-економічного розвитку країни.

Ключові слова: конкурентоспроможність, економічний потенціал, виробнича конкурентоспроможність регіону, інноваційні детермінанти.
Стаття надійшла до редакції 23.02.2011.


 

32. Іванець Ірина Василівна, асистент кафедри фінансів підприємств Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
І.В. Іванець
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ АГРОПІДПРИЄМСТВ

У статті побудовано математичні моделі, на основі яких можна отримати інтегральний показник фінансового стану. Запропонований у статті концептуальний підхід до розрахунку інтегрального показника дозволить зробити ґрунтовний висновок про реальний фінансовий стан сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: сільське господарство, математична модель, інтегральний показник, дискримінантний аналіз, коефіцієнт.


 

33. Коляда Юрій Васильович, докторант Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук
Ю.В. Коляда
МОДЕЛЮВАННЯ ДУОПОЛЬНО-ДУОПСОНІЄВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ З ДОЛУЧЕННЯМ РЕЖИМУ НАСИЧЕННЯ

У статті досліджено моделювання динаміки економічних процесів на основі системи рівнянь Вольтерра-Лотки, яка враховує умови режиму насиченості. Лінію успішної поведінки на ринку товарів розроблено на підґрунті адекватної математичної моделі економічного явища чи процесу. Також наведено окремі приклади змодельованих економічних ситуацій.

Ключові слова: модифікація моделі Вольтерра-Лотки, моделювання нелінійної економічної динаміки.
Стаття надійшла до редакції 21.01.2011.


 

№6
34. Даниленко Олена Авксентіївна, докторант, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук, доцент
О.А. Даниленко
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ

У статті досліджено основні методичні підходи до оцінювання ефективності управління персоналом організації та запропоновано модель оцінювання ефективності управління ним, в основу якої покладено типовий алгоритм даного процесу.

Ключові слова: управління персоналом, оцінювання, оцінка, ефективність, критерії.
Стаття надійшла до редакції 28.12.2010.


 

35. Василенко Віталій Володимирович, аспірант Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
В.В. Василенко
ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ УКРАЇНИ

У статті розглянуто проблемні аспекти процесу ціноутворення на банківські метали, а також потенційні чинники, що дозволили б вплинути на рівень поточних ринкових цін. Визначено основні чинники формування попиту і пропозиції на ринку банківських металів, проведено аналіз їх взаємодії у сучасному конкурентному середовищі. Також висвітлено питання практичного використання сучасних інформаційних технологій для формування єдиного інформаційного простору з обслуговування операцій з банківськими металами в Україні.

Ключові слова: банківські метали, ціна, купівля, продаж, Інтернет-ресурс, курс, спред, ринок.
Стаття надійшла до редакції 27.12.2010.


 

36. Колесник Ольга Олексіївна, аспірант Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
О.О. Колесник
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ СЦЕНАРНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ

У статті проведено аналіз ефективності методу сценарного прогнозування як елемента антикризового менеджменту банку. Визначено основні характеристики даного методу, його переваги над класичними методами стратегічного управління банківською установою та доведено актуальність його використання банками в кризових умовах.

Ключові слова: метод сценаріїв, банківська криза, стратегічне планування, стрес-тестування, бек-тестування.
Стаття надійшла до редакції 29.12.2010.


 

№7
37. Дем'яненко Сергій Іванович, завідувач кафедри економіки агропромислових формувань Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор, та
Дворецький Анатолій Миколайович, економіст Інституту сільськогосподарської мікробіології, м. Чернігів
С.І. Дем'яненко, А.М. Дворецький
ЕНЕРГЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ РОДЮЧОСТІ РІЛЛІ

У статті досліджено енергетичні аспекти оцінювання вартості відновлення родючості ріллі. Запропоновано методику розрахунку вартості відновлення родючості ріллі через збільшення у ній вмісту гумусу.

Ключові слова: енергія, гумус, органічні добрива, родючість ґрунту, вартість відновлення гумусу.
Стаття надійшла до редакції 9.02.2010


 

38. Вітлінський Вальдемар Володимирович, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор, та
     Скіцько Володимир Іванович, асистент кафедри економіко-математичного моделювання Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук
В.В. Вітлінський, В.І. Скіцько
КОМЕРЦІЙНИЙ КРЕДИТНИЙ РИЗИК ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті досліджено проблему комерційного кредитного ризику виробничого підприємства. Запропоновано класифікацію даного виду ризику, показано його схожість та принципову відмінність від кредитного ризику комерційного банку, розглянуто кроки аналізу ризику.

Ключові слова: комерційний (товарний) кредит, кредитний ризик, реалізація продукції, дебіторська заборгованість, кредитний ризик-менеджмент.
Стаття надійшла до редакції 28.02.2011


 

39. Заворотній Роман Ігоревич, асистент кафедри фінансів підприємств Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук

Р.І. Заворотній
НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ БІЗНЕСУ

У статті розглянуто підходи до визначення середньозваженої вартості корпоративного капіталу залежно від індивідуальних характеристик оцінюваного бізнесу. Систематизовано основні цілі оцінювання середньозваженої вартості корпоративного капіталу й узагальнено відповідні йому аналітичні методики.

Ключові слова: середньозважена вартість капіталу, модель САРМ, коефіцієнт відсоткового покриття, b-коефіцієнт, спред корпоративного дефолту, SWOT-аналіз.
Стаття надійшла до редакції 11.01.2011.


 

№8
40. Ямненко Галина Євгенівна, асистент кафедри економіки підприємств Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук
Г.Є. Ямненко
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ЯК ОДИН ІЗ КЛЮЧОВИХ ЧИННИКІВ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто ключові чинники вартості у процесі управління підприємством. Підкреслено необхідність побудови ефективної внутрішньої інформаційної системи управління чинниками вартості, зокрема акцентується увага на нематеріальних активах бізнесу.

Ключові слова: управління вартістю, чинники вартості, нематеріальні активи, знання, інформація.
Стаття надійшла до редакції 5.04.2011.


 

41. Хоменко Ольга Володимирівна, аспірант Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
О.В. Хоменко
ІННОВАЦІЙНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇН

У статті представлено результати комплексного дослідження новітніх методик, концепцій інноваційного розвитку суб'єктів міжнародних економічних відносин, порівняльного аналізу ефективності використання науково-технологічного потенціалу країнами-ключовими інноваторами. Надано авторську розробку пріоритетних напрямків підвищення міжнародної конкурентоспроможності на основі інноваційної моделі її розвитку.

Ключові слова: інновації, конкурентоспроможність, НДДКР, національна інноваційна система.
Стаття надійшла до редакції 4.04.2011.


 

№9
42. Дем'яненко Сергій Іванович, завідувач кафедри економіки агропромислових формувань Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор
С.І. Дем'яненко
ДО ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ВАРТОСТІ

У статті розглянуто існуючу систему вартісних оцінок в економіці, яка базується на класичних постулатах теорії вартості та є причиною економічних криз, які постійно повторюються. Запропоновано в основу вартості товарів, послуг і грошей покласти закон збереження й перетворення енергії, коли сукупна вартість товарів і послуг, що виробляються та споживаються в економіці за певний період часу, дорівнює сукупним витратам енергії на їх виробництво і споживання. Доведено, що енергоресурси при цьому повинні забезпечувати вартість грошей.

Ключові слова: теорія вартості, економічні кризи, енергія, фінансовий капіталізм, фізична економіка.
Стаття надійшла до редакції 22.04.2011.


 

43.Островська Ольга Анатоліївна, доцент кафедри фінансів підприємств Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук, доцент
О.А. Островська
ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті проаналізовано кризовий стан та обґрунтовано необхідність впровадження інструментів антикризового управління фінансами комунальних підприємств. Викладено авторське розуміння наслідків кризи, змісту антикризового управління фінансами, фінансового контролінгу, місця системи контролінгу ризиків в антикризовому фінансовому управлінні підприємством. Запропоновано підхід до побудови системи антикризового контролінгу на комунальних підприємствах. Визначено напрями подолання кризи комунального сектору економіки України.

Ключові слова: криза, антикризове управління фінансами підприємств, фінансовий контролінг, контролінг ризиків, інноваційні інструменти антикризового фінансового управління.
Стаття надійшла до редакції 6.05.2011.


 

44. Паздрій Віталій Ярославович аспірант Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
В.Я. Паздрій
НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: СУТНІСТЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ

У статті розглянуто питання сутності категорії «невизначеність», досліджено чутливість зміни невизначеності до зміни обсягу інформації та сили впливу чинників на якість інформації. Запропоновано комплексну концепцію оцінювання та прогнозування невизначеності зовнішнього середовища.

Ключові слова: невизначеність, оцінювання невизначеності, інформація, зовнішнє середовище.
Стаття надійшла до редакції 6.06.2011


 

№10
45. Притуляк Наталія Миколаївна, доцент кафедри фінансів підприємств Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук, доцент
      Романишин Володимир Орестович, доцент кафедри фінансів підприємств Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук, доцент
Н.Н. Притуляк, В.О. Романышин
ИННОВАЦИИ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ

В статье инновации рассмотрены не только с позиции экономических выгод, которые они приносят предпринимательским структурам в результате их внедрения, а в первую очередь как результат интеллектуальной деятельности. Определена экономическая сущность и общие характерные особенности нововведений. Это позволило доказать, что именно они являются ключевым элементом интеллектуальных активов, который делает их стратегически важным экономическим ресурсом. Произведена классификация видов инноваций, которая выступила аргументом в обосновании состава основных компонентов интеллектуального капитала.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, интеллектуальные активы, инновации, знания, творческий потенциал, инновационная активность.
Стаття надійшла до редакції 21.06.2011.


 

46. Лісовенко Сергій Анатолійович, аспірант Київського національного кономічного університету ім. Вадима Гетьмана
С.А. Лісовенко
МЕТОД КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У ВИРОБНИЦТВІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

У статті визначено зміст поняття «високотехнологічне підприємство». Узагальнено існуючі показники конкурентоспроможності підприємства у сфері високотехнологічного виробництва. Запропоновано комплексний метод оцінювання конкурентоспроможності високотехнологічного підприємства на основі визначених показників.

Ключові слова: високотехнологічне підприємство, високотехнологічна продукція, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, комплексне оцінювання, методика.
Стаття надійшла до редакції 23.06.2011.


 

47. Абрамова Олена Володимирівна, здобувач Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

О.В. Абрамова
ОБЛІК ВИТРАТ ЗА СТАДІЯМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

У статті проаналізовано методи обліку виробничих витрат за стадіями життєвого циклу спеціального захисного взуття, від розробки конструкцій модельного ряду до створення замкнутого виробничого комплексу з використанням методу "life cycle costing", та вироблено пропозиції щодо його удосконалення.

Ключові слова: життєвий цикл продукту, life cycle costing, спеціальне взуття, витрати.
Стаття надійшла до редакції 24.06.2011.


 

48. Паздрій Віталій Ярославович аспірант Київського національного економічного
університету ім. Вадима Гетьмана
В.Я. Паздрій
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА КОМПАНІЇ

У статті розкрито питання оцінювання фінансових аспектів обґрунтування необхідності впровадження комплексу заходів щодо зменшення невизначеності, зокрема, використання інформаційних систем, які є основним інструментом для цього. Подано математичний і логіко-теоретичний підхід, що дозволяє наблизитися до оцінювання доцільності витрат на збір, опрацювання інформації та проведення інших заходів, які допомагають вивчати зовнішнє середовище, що, у свою чергу, забезпечує зростання знань про зовнішнє середовище.

Ключові слова: невизначеність, оцінка невизначеності, інформація, інформаційні системи, зовнішнє середовище, інформаційні витрати.
Стаття надійшла до редакції 6.06.2011.


 

49. Притуляк Наталія Миколаївна, доцент кафедри фінансів підприємств
Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана,
кандидат економічних наук, доцент, та
     Романишин Володимир Орестович, доцент кафедри фінансів підприємств Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук, доцент
Н.М. Притуляк, В.О. Романишин
ІННОВАЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АКТИВІВ

У статті інновації розглянуто не тільки з позиції економічних вигод, які вони приносять підприємницьким структурам в результаті їх впровадження, а в першу чергу як результат інтелектуальної діяльності. Визначено економічну сутність та загальні характерні особливості нововведень. Це дозволило довести, що саме вони є ключовим елементом інтелектуальних активів, що робить їх стратегічно важливим економічним ресурсом. Проведена класифікація видів інновацій, яка виступила аргументом в обґрунтуванні складу основних компонентів інтелектуального капіталу.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, інтелектуальні активи, інновації, знання, творчий потенціал, інноваційна активність.
Стаття надійшла до редакції 21.06.2011.


 

Остання редакція: 06.12.11