Інститут вищої освіти

Ільницький Денис Олександрович

доктор економічних наук, професор
E-mail: ilnytskyy@kneu.edu.ua

Вищу освіту здобув закінчивши у 1999 р. Київський національний економічний університет, факультет міжнародної економіки та менеджменту, магістр міжнародного інвестиційного менеджменту; у 2004 р. аспірантуру Київського національного економічного університету, факультет міжнародної економіки та менеджменту, кафедра міжнародної економіки, кандидат економічних наук за спеціальністю світове господарство та міжнародні економічні відносини, тема дисертації Інформаційні ресурси міжнародного співробітництва. Стаж педагогічної роботи з 1999 року працює на кафедрі міжнародної економіки Київського національного економічного університету.
Основні напрями наукових досліджень інформаційні ресурси, інформаційна політика, єврорегіони та транскордонне співробітництво, європейські стратегії України, освітні проекти, митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, фондовий ринок та розкриття інформації;; наука та дослідження, університетська освіта в ЄС та світі; розробка тренінгів; інфраструктура міжнародних економічних відносин; управління інтелектуальною власністю.

Автор більше тридцяти наукових робіт, основні з яких:

1. Ільницький Д.О. Інформаційне забезпечення інноваційних конкурентних переваг [монографія] Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: у 2 т. Т.І / Д.Г.Лукяненко, А.М.Поручник, Л.Л.Антонюк та ін.; За заг.ред. Д.Г.Лукяненка, А.М.Поручника. К.: КНЕУ, 2006. С.714-731
2. Ilnytskyy D. Chuzhykov V., Fedirko A. Dualism of Monetary, Technological and Information Determinants in Social Development of EU // Зб. Nierownosci spoteczne a Wzrost Gospodarozy, № 11, Rzeszow (Poland), 2007, РР. 79-97
3. Ільницький Д.О. Інформаційна політика України на шляху до ЄС [монографія] Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: Монографія; За заг. редакцією Д.Г. Лукяненка, В.І. Чужиков. К.: КНЕУ, Сучасний підручник, 2007. 544 с. (особисто 0,35 д.а.)
4. Ilnytskyy D. Informacyjne determinanty zbli?enia gospodarek Ukrainy i Polski [монографія] Konwergencja modeli ekonomicznych Polska I Ukraina / Red. Naukova M.G. Wo?niak, V.I. Chuzhykov, D.G.Lukianenko Krakow: Fundacja Universytetu Ekonomicznego w Krakowie, Poland, 2009, РР..667-683
5. Ільницький Д.О., Федірко О.А. Розвиток регіональної інфраструктури як інструмент регулювання економіки / Д. О. Ільницький, О.А.Федірко // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка : збірник наукових праць. Чернігів : ЧДІЕУ, 2010. № 3(7). С. 58-69.
6. Ільницький Д. О. Національні телекомунікації та інформаційні ресурси // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Вип. 38 (у двох частинах). Частина ІІ. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Інститут міжнародних відносин, 2002. С. 8890 (0,25 д.а.)
7. Ільницький Д. О. Систематизація та класифікація інформаційних ресурсів міжнародного співробітництва // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 11(30) / Наук. ред. І. К. Бондар. К., 2003, С. 107112 (0,8 д.а.)
8. Ilnitsky Dennis A. Ukrainian consumer cooperation and market economy: questions of infrastructure // Papers of XVII International Turkish cooperative congress Globalization and Cooperatives. Ankara, Turkey. 2002. P. 5258. (0,4 д.а.)
9. Ільницький Д. О. Порівняльний аналіз залежності успішності діяльності провідних компаній світу та України від нематеріальних активів // Актуальні проблеми економіки. 2003. № 5(23), С. 5661 (0,7 д.а.)
10. Д.О.Ільницький, А.О.Олефір, О.А.Федірко Дидактична модель тренінгу Конвергенція економічних інтересів України та Європейського Союзу: Організаційно-методичні матеріали для проведення міжпредметного тренінгу з курсів Європейська інтеграційна політика, Європейські стратегії України, Управління міжнародною конкурентоспроможністю для магістрів спеціальності 8103 Міжнародна економіка магістерської програми Європейська інтеграція / Уклад.: Д.О.Ільницький, А.О.Олефір, О.А.Федірко. - К.:КНЕУ, 2008. - 176 с.

Остання редакція: 02.11.22