Інститут вищої освіти

Василькова Наталія Володимирівна

Кандидат економічний наук, доцент

Науковий співробітник Сектору досліджень академічних програм та університетських рейтингів Інституту вищої освіти КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Доцент кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка, ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

E-mail: n.vasilkova@kneu.edu.ua                            

 

Вищу освіту здобула в Київському державному економічному університеті, присвоєна кваліфікація «економіст» (диплом спеціаліста). У 2000 р. захистила дисертацію на тему “Маркетингове забезпечення конкурентної стратегії глобальної галузі (на прикладі суднобудування України)”, присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук.
Успішно закінчила програму післядипломної освіти «Міжнародні економічні відносини» в Університеті Констанц (Німеччина), отримала кваліфікацію Lic.oec.int. (відповідає «Магістр міжнародної економіки»). Неодноразово проходила наукові стажування, тренінги, курси підвищення кваліфікації в університетах та на підприємствах Німеччини та Австрії.
Має багаторічний досвід практичної діяльності у сфері міжнародного маркетингу (галузь – біотехнологічна фармацевтика).

На кафедрі маркетингу КНЕУ працює 17 років. З 2008 року – на посаді доцента кафедри. В січні 2011 року присвоєно вчене звання доцента. З лютого 2019 року - заступник завідувача кафедри.

З травня 2009 року є науковим співробітником, а з 2017 р. - заступником директора Інституту вищої освіти КНЕУ.

Наукові інтереси: маркетинг, маркетингове ціноутворення, маркетинг інновацій, інноваційний маркетинг, вища освіта, маркетинг вищої освіти.

Знання мов: німецька (вільно / verhandlungssicher), англійська (добре / upper-intermediate), російська та українська (рідні).

Основні наукові і навчально-методичні праці:

 1. Ilnytskyi D.O., Vasilkova N.V. Cyclicity in competency-based approach to education: International experience in supporting competitive positions of universitiesActual Problems of Economics #9 (159), 2014. – С. 201-210. (Scopus; Фахове видання)
 2. Antoniuk L.L., Vasilkova N.V., Sandul M.S. State Support of Higher Education for Global Leadership in the 21st CenturyUniversity Education, № 6, 2019.
 3. Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти : монографія / [ Д.Г. Лук’яненко, Л.Л. Антонюк, Н.В. Василькова, Д.О. Ільницький] ; за заг.ред. д.е.н., проф. Д.Г. Лук’яненка, д.е.н., проф. Л.Л. Антонюк. К: КНЕУ, 2019. (підрозділи Василькової Н.В.: 2.2. Оцінювання якості вищої освіти в Німеччині. с. 95-116 ; 2.7. Оцінювання якості вищої освіти в Російській Федерації. с. 176-193; 3.1. Управління якістю вищої освіти: маркетинговий підхід (у співавт.) с. 223-236; 4.6. Стратегічні напрями формування національної системи якості вищої освіти України (у співавт.). с. 326-350).
 4. Василькова Н.В. Маркетинг вищої освіти в епоху діджиталізації та глобальних мереж. / Розвиток маркетингу в умовах інформатизації суспільства : монографія ; за наук. ред. к.е.н., проф. В.П.Пилипчука. К: КНЕУ, 2019. C. 10-19.
 5. Василькова Н.В. Управление качеством и концепция совершенства в системе высшего образованияStudia Humanitatis. № 3, 2018. (Index Copernicus)
 6. Василькова Н.В. Стратегічне маркетингове планування у вищому навчальному закладіЕкономіка та підприємництво: Зб. наук. праць, Вип. 34-35, 2016. С. 6-14. (Фахове видання)
 7. Василькова Н.В. Ключові фактори успіху університетів на глобальному ринку освітніх послуг. Економічний вісник НТУУ "КПІ", № 13, 2016. С. 335-341. (Index Copernicus; Фахове видання)
 8. Василькова Н. Ключові фактори успіху Китаю на міжнародному ринку освітніх послуг. Вчені записки: зб.наук.праць. Спецвипуск. 2016. С.13-18. (Фахове видання)
 9. Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні: монографія [А. Ф. Павленко, Л. Л. Антонюк, Н. В. Василькова, Д. О. Ільницький та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. А.Ф. Павленка, д.е.н., проф. Л. Л. Антонюк. Київ: КНЕУ, 2014. 349 с. (підрозділи Василькової Н.В.: 1.1 Світовий досвід становлення і розвитку дослідницьких університетів (у співавт.); 2.4. Національна модель розвитку дослідницьких університетів Німеччини; 3.2. Маркетингова діяльність дослідницьких університетів світового класу (у співавт.); 5.5. Стратегічні напрями формування дослідницьких університетів світового рівня в Україні (у співавт.)
 10. Василькова Н.В. Ефективне управління знаннями в сучасному університеті. / Стратегічне управління знаннями підприємства: монографія [А. П. Наливайко, О. М. Гребешкова, Л. П. Батенко та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. А. П. Наливайка. К.: КНЕУ, 2014. C. 401-416.
 11. Ільницький Д.О., Василькова Н.В. Циклічність у компетентнісному підході: сучасний світовий досвідАктуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. Вип. 119 (частина ІІ). К.: КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2014. С. 73-83. (Фахове видання)
 12. Василькова Н.В. Роль держави в підвищенні міжнародної конкурентоспроможності дослідницьких університетів: досвід НімеччиниСтратегія економічного розвитку України. Науковий збірник. Вип. 32, 2013. С. 70-76. (Фахове видання)
 13. Василькова Н.В. Управління брендом вищого навчального закладу в умовах глобальної конкуренції. Формування ринкової економіки. Зб. наук. праць. Вип. 30, 2013. С. 27-33. (Фахове видання)
 14. Василькова Н.В. Бенчмаркінг у сфері вищої освіти. Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць. Вип. 31, 2013. С. 106-115. (Фахове видання)
 15. Василькова Н.В. Університетська автономія в Європі. Вища освіта: шляхи розвитку та забезпечення якості. Збірник Інституту вищої освіти КНЕУ ім. В. Гетьмана. К.: КНЕУ, 2010. с. 41–68.
 16. Кардаш В.Я., Павленко І.А., Шафалюк О.К., Василькова Н.В. Товарна інноваційна політика. Підручник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. К.: КНЕУ, 2010. 390 с.
 17. Василькова Н.В. Проблемно-орієнтоване і орієнтоване на студента викладання і навчання. Тренінгові технології як засіб формування знаннєвих та практичних компетенцій: досвід факультетів і кафедр. Збірник матеріалів науково-методичної конференції. Том 1. – 3-4 лютого 2009 р. К.: КНЕУ, 2009. с. 203–205.
 18. Василькова Н.В. Екологічні інновації в системі збалансованого розвитку. Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць. Спец.випуск. Маркетинг: теорія і практика. К.: КНЕУ, 2009. 653 c.  c. 25–33. (Фахове видання)
 19. Василькова Н.В. Конкурентні переваги на основі екологічного маркетингу. Стратегія економічного розвитку України: Збірник наукових праць. Вип. 24-25. К.: КНЕУ, 2009. с. 152–156. (Фахове видання)
 20. Василькова Н.В. Особливості організації навчального процесу в умовах глобального інформаційного суспільства. Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій: Матеріали науково-методичної конференції, 5-8 лютого 2008 р. К.: КНЕУ, 2008. с. 81–83.
 21. Василькова Н.В. Стратегічні альянси як один з інструментів конкурентної боротьби в умовах глобалізації. Стратегія економічного розвитку України: Науковий збірник. Вип. 19. К.: КНЕУ, 2008. с. 113–119. (Фахове видання)
 22. Василькова Н.В. Основні тенденції в розвитку теорії і практики сучасного маркетингу. Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип. Маркетинг: теорія і практика. К.: КНЕУ, 2007. – с. 35 – 42. (Фахове видання)
 23. Василькова Н.В. Розвиток суднобудівної промисловості України в умовах глобалізації. Стратегія економічного розвитку України: Науковий збірник. Вип. 4. К.: КНЕУ, 2001. с. 90–97. (Фахове видання)
 24. Василькова Н.В. Технології бенчмаркингу в маркетинговій діяльності. Маркетинг: теорія і практика: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції, 24-27 травня 2000 р. Ялта-Луганськ: СУДУ, 2000. – с. 53 – 54.
 25. Василькова Н.В. Кон'юнктура світового ринку суднобудування та експортний  потенціал України. Економіка України. № 11. 1999. с. 19 – 27. (Фахове видання)
 26. Василькова Н.В. Альтернативні стратегії глобальної конкуренції для суднобудівної галузі України. Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник. Вип.7. К.: КНЕУ, 1999. с. 82–87. (Фахове видання)
 27. Василькова Н.В. Ключевые факторы успеха в глобальной конкурентной борьбе на судостроительном рынке. Маркетинг и реклама. № 9. 1999.с. 51–53.
 28. Василькова Н.В. Глобальні конкурентні стратегії у суднобудівній галузі. Маркетинг: теорія і практика: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 19-22 травня 1999 р. Київ-Ялта: КНЕУ, 1999. с. 31–32.
Остання редакція: 05.03.20