Інститут вищої освіти

Василькова Наталія Володимирівна

 

Кандидат економічний наук, доцент

Директор Інституту вищої освіти КНЕУ імені Вадима Гетьмана (з лютого 2022 р.)

Доцент кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка КНЕУ ім. В. Гетьмана

Е-mail: n.vasilkova@kneu.edu.ua        

 

 

Вищу освіту здобула в Київському державному економічному університеті, присвоєна кваліфікація «економіст» (диплом спеціаліста). У 2000 р. захистила дисертацію на тему “Маркетингове забезпечення конкурентної стратегії глобальної галузі (на прикладі суднобудування України)”, присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук.

Успішно закінчила програму післядипломної освіти «Міжнародні економічні відносини» в Університеті Констанц (Німеччина), отримала кваліфікацію Lic.oec.int. (відповідає «Магістр міжнародної економіки»). Неодноразово проходила наукові стажування, тренінги, курси підвищення кваліфікації в університетах та на підприємствах Німеччини та Австрії.
Має багаторічний досвід практичної діяльності у сфері міжнародного маркетингу (галузь – біотехнологічна фармацевтика).

На кафедрі маркетингу КНЕУ працює 17 років. З 2008 року – на посаді доцента кафедри. В січні 2011 року присвоєно вчене звання доцента. З лютого 2019 року - заступник завідувача кафедри.

З травня 2009 року - науковий співробітник Сектору досліджень міжнародної конкурентоспроможності університетів, з 2017 р. по 02.2022 р. - заступник директора, з лютого 2022 р. - директор Інституту вищої освіти КНЕУ ім. В. Гетьмана.

Наукові інтереси: маркетинг вищої освіти, вища освіта, маркетинг, маркетингове ціноутворення, маркетинг інновацій, інноваційний маркетинг..

Основні наукові і навчально-методичні праці:

 1. Василькова Н.В., Турчанінова В.Є. Підсумковий контроль результатів навчання здобувачів вищої освіти в цифровому середовищі. Збірник матеріалів наук.-метод. конф. «Цифрова екосистема сучасного університету: епідеміологічні обмеження та виклики воєнного стану», м. Київ, КНЕУ ім. В. Гетьмана, 25-26 листопада 2022, К.: КНЕУ. 2022. С. 282 - 287.

 2. Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : монографія. Вид. 2-ге доповн. та перероб. / [Д.Г. Лук’яненко, Л.Л. Антонюк, Н.В. Василькова, Д.О. Ільницький та ін.] ; за ред. д.е.н., проф. Д.Г. Лук’яненка та д.е.н., проф. Л.Л. Антонюк. К.: КНЕУ, 2021. 472 с.
 3. Василькова Н.В. Маркетинг закладів вищої освіти в умовах цифрової трансформації. Маркетингова освіта в Україні: Збірник матеріалів V Міжнар. наук.- практ. Інтернет-конф. (Київ, 7–8 жовтня 2021 р.). К.: КНЕУ, 2021. 448 с. С. 167-170.
 4. Василькова Н.В. Конкурентні позиції КНЕУ в Глобальному рейтингу університетів RUR. Університетська освіта, № 8, 2021. С. 41-43. 
 5. Антонюк Л.Л., Василькова Н.В., Сандул М.С. Державна підтримка сфери вищої освіти для глобального лідерства в 21 столітті. Університетська освіта, № 7, 2020. С. 18-27.
 6. Василькова Н.В. Антикризовий маркетинг в умовах пандемії коронавірусу. Сучасні технології комерційної діяльності і логістики : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 21–22 травня 2020 р.). К.: КНЕУ, 2020. С. 117–119.
 7. Antoniuk L.L., Vasilkova N.V., Sandul M.S. State Support of Higher Education for Global Leadership in the 21st CenturyUniversity Education, № 6, 2019.
 8. Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти : монографія / [ Д.Г. Лук’яненко, Л.Л. Антонюк, Н.В. Василькова, Д.О. Ільницький] ; за заг.ред. д.е.н., проф. Д.Г. Лук’яненка, д.е.н., проф. Л.Л. Антонюк. К: КНЕУ, 2019. (підрозділи Василькової Н.В.: 2.2. Оцінювання якості вищої освіти в Німеччині. с. 95-116 ; 2.7. Оцінювання якості вищої освіти в Російській Федерації. с. 176-193; 3.1. Управління якістю вищої освіти: маркетинговий підхід (у співавт.) с. 223-236; 4.6. Стратегічні напрями формування національної системи якості вищої освіти України (у співавт.). с. 326-350).
 9. Василькова Н.В. Маркетинг вищої освіти в епоху діджиталізації та глобальних мереж. / Розвиток маркетингу в умовах інформатизації суспільства : монографія ; за наук. ред. к.е.н., проф. В.П.Пилипчука. К: КНЕУ, 2019. C. 10-19.
 10. Василькова Н.В. Управление качеством и концепция совершенства в системе высшего образованияStudia Humanitatis. № 3, 2018. (Index Copernicus)
 11. Василькова Н.В. Трансформація вищої освіти в умовах мереживізації суспільства і економіки. Матеріали  ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Маркетингова освіта в Україні” (Київ, 29–30  березня 2018 р.). К: КНЕУ, 2018. С. 6-8.
 12. Василькова Н.В. КНЕУ в Світовому рейтингу університетів “Round University Ranking” та в Міжнародному репутаційному рейтингу університетів RUR. Інформаційний вісник Інституту вищої освіти КНЕУ.  Інформаційний вісник Інституту вищої освіти / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». 2018. № 5. С. 62–65.
 13. Василькова Н.В. Міжнародний бенчмаркінг у вищій освіті. Університетська освіта. №4, 2017. С. 50 - 54.
 14. Василькова Н.В. Стратегічне маркетингове планування у вищому навчальному закладіЕкономіка та підприємництво: Зб. наук. праць, Вип. 34-35, 2016. С. 6-14. (Фахове видання)
 15. Василькова Н.В. Ключові фактори успіху університетів на глобальному ринку освітніх послуг. Економічний вісник НТУУ "КПІ", № 13, 2016. С. 335-341. (Index Copernicus; Фахове видання)
 16. Василькова Н.В. Стратегічне маркетингове управління розвитком університету. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Маркетингова освіта в Україні" (Київ, КНЕУ, 12-13 квітня 2016 р.). С. 14-16.
 17. Василькова Н. Ключові фактори успіху Китаю на міжнародному ринку освітніх послуг. Вчені записки: зб.наук.праць. Спецвипуск. 2016. С.13-18. (Фахове видання)
 18. Василькова Н. Фактори конкурентоспроможності Китаю на міжнародному ринку вищої освіти. Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Матеріали X міжнародної наукової конференції (Київ, КНЕУ, 22 вересня 2016 р.). - С. 11-13.
 19. Vasilkova N. International Benchmarking in Higher Education. University Education, #3, 2015. С. 50-54.
 20. Ilnytskyi D.O., Vasilkova N.V. Cyclicity in competency-based approach to education: International experience in supporting competitive positions of universitiesActual Problems of Economics #9 (159), 2014. С. 201-210. (Scopus; Фахове видання)
 21. Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні: монографія [А. Ф. Павленко, Л. Л. Антонюк, Н. В. Василькова, Д. О. Ільницький та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. А.Ф. Павленка, д.е.н., проф. Л. Л. Антонюк. Київ: КНЕУ, 2014. 349 с. (підрозділи Василькової Н.В.: 1.1 Світовий досвід становлення і розвитку дослідницьких університетів (у співавт.); 2.4. Національна модель розвитку дослідницьких університетів Німеччини; 3.2. Маркетингова діяльність дослідницьких університетів світового класу (у співавт.); 5.5. Стратегічні напрями формування дослідницьких університетів світового рівня в Україні (у співавт.)
 22. Василькова Н.В. Ефективне управління знаннями в сучасному університеті. / Стратегічне управління знаннями підприємства: монографія [А. П. Наливайко, О. М. Гребешкова, Л. П. Батенко та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. А. П. Наливайка. К.: КНЕУ, 2014. C. 401-416.
 23. Ільницький Д.О., Василькова Н.В. Циклічність у компетентнісному підході: сучасний світовий досвідАктуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. Вип. 119 (частина ІІ). К.: КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2014. С. 73-83. (Фахове видання)
 24. Василькова Н.В. Роль держави в підвищенні міжнародної конкурентоспроможності дослідницьких університетів: досвід НімеччиниСтратегія економічного розвитку України. Науковий збірник. Вип. 32, 2013. С. 70-76. (Фахове видання)
 25. Василькова Н.В. Управління брендом вищого навчального закладу в умовах глобальної конкуренціїФормування ринкової економіки. Зб. наук. праць. Вип. 30, 2013. С. 27-33. (Фахове видання)
 26. Василькова Н.В. Бенчмаркінг у сфері вищої освіти. Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць. Вип. 31, 2013. С. 106-115. (Фахове видання)
 27. Василькова Н.В. Сучасна парадигма управління взаємовідносинами у дослідницькому університеті. Збірник матеріалів Науково-методичної конференції «Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності» (31 січня 2013 р.). – К.: КНЕУ, 2013.
 28. Василькова Н.В. Маркетингові дослідження в сфері вищої освіти. Стратегія економічного розвитку України. Науковий збірник. Вип. 30. К.: КНЕУ, 2012. С. 192-198. (Фахове видання)
 29. Василькова Н.В. Маркетинг взаємовідносин як сучасна маркетингова парадигма для вищого навчального закладу. Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць. № 28, Част. 2. К.: КНЕУ, 2012.  С. 592-601. (Фахове видання)
 30. Василькова Н.В. Стратегічне управління знаннями як джерело конкурентних переваг вищого навчального закладу. Стратегія економічного розвитку України. Науковий збірник. Вип. 31. К.: КНЕУ, 2012. С. 173-178. (Фахове видання)
 31. Василькова Н.В. Роль досліджень задоволеності студентів у підвищенні якості освітніх послуг. Економіка та підприємництво. Збірник наукових праць. № 28. К.: КНЕУ, 2012. С. 118-127. (Фахове видання)
 32. Василькова Н.В. Проектні методи навчання студентів. Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції «Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення» (21 лютого 2012 р.). К.: КНЕУ, 2012. C. 298-300.
 33. Василькова Н.В. Дослідження автономії університетів у Європі. Університетська освіта. № 1. 2011. К.: КНЕУ. С. 46-55.
 34. Сацик В.І., Антонюк Л.Л., Василькова Н.В. Світовий досвід становлення і розвитку дослідницьких університетів. Університетська освіта. № 1. 2011. К.: КНЕУ. С. 58-66.
 35. Василькова Н.В. Університетська автономія в Європі. Вища освіта: шляхи розвитку та забезпечення якості. К.: КНЕУ, 2010. 160 c. - C. 41–68.
 36. Василькова Н.В. Проблемно-орієнтоване і орієнтоване на студента викладання і навчанняТренінгові технології як засіб формування знаннєвих та практичних компетенцій: досвід факультетів і кафедр. Збірник матеріалів науково-методичної конференції. Том 1. – 3-4 лютого 2009 р. К.: КНЕУ, 2009. с. 203–205.
 37. Василькова Н.В. Особливості організації навчального процесу в умовах глобального інформаційного суспільстваДосвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій: Матеріали науково-методичної конференції, 5-8 лютого 2008 р. К.: КНЕУ, 2008. с. 81–83.

 

Остання редакція: 13.05.23