Інститут вищої освіти

Антонюк Лариса Леонтіївна

antoniuk@kneu.edu.uaДиректор Інституту вищої освіти
КНЕУ імені Вадима Гетьмана
Доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки факультету міжнародної економіки і менеджменту
Україна, м. Київ
antoniuk@kneu.edu.ua 

 

Освіта

09.1983-06.1989

09.1991-1995

09.2001-2004

Вища економічна. Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
аспірантура Луцького державного технічного університету на кафедрі економіки підприємства;
докторантура Київського національного економічного університету на кафедрі міжнародної економіки.

Кваліфікація

20-річний досвід роботи у системі вищої освіти, пов’язаний з викладанням навчальних економічних дисциплін (економіка підприємств, організація виробництва, економічний аналіз, економічна теорія, фінансовий менеджмент, міжнародна економіка, управління міжнародною конкурентоспроможністю та інші).
Досвід проведення наукових досліджень у сфері теоретичної та прикладної економіки (підготовка аспірантів, проведення досліджень у рамках науково-дослідних тем, написання монографій, наукових статей, доповідей, участь у наукових конференціях,семінарах, конгресах, круглих столах,  інших дослідницьких проектів).
Наукова співпраця з урядовими установами та громадськими інституціями – Верховною радою України (апробація докторської дисертації), Державним агентством України з інвестицій та інновацій (дослідницький проект “Економічний потенціал регіонів України”), Радою конкурентоспроможності України (журнал “Моніторинг конкурентоспроможності”) щодо здійснення прикладних економічних досліджень у різних суспільних сферах із формулюванням відповідних аналітичних та проектних висновків.

Інші уміння, навички

Володіння українською, російською мовами, англійська мова (вільне читання та переклад)
Користувач ПК (Word, Excel, PowerPoint)
Робота в команді

Наукові інтереси

глобальні проблеми сучасності, міжнародна конкурентоспроможність суб’єктів міжнародних економічних відносин, міжнародна інвестиційна діяльність, національні інноваційні системи, венчурний бізнес , університетська освіта хх

 

Досвід роботи

07.1991 – 08.2001

Асистент, старший викладач, доцент кафедри менеджменту та маркетингу Луцького державного технічного університету, м. Луцьк.

08.2001 – 07.2004
по нинішній час

Докторант та доцент  кафедри міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

08.2006-
по нинішній час

професор кафедри міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Заступник завідувача кафедри.

 

Основні обов’язки:
Заступник завідувача кафедри, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02
– викладання навчальних дисциплін “Міжнародна економіка”, “Управління міжнародною конкурентоспроможністю ”
проведення наукових досліджень.

03.2009 – по нинішній час

Директор Інституту вищої освіти КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Участь у грантах і стажування

1. Участь у дослідницькому гранті “Education and Training for Competitiveness in Ukraine” / European Training Foundation in cooperation (Torino, Italy) with the Council on Competitiveness of Ukraine (Kyiv, Ukraine). Offer to Tender – CFT/09/ETF/0035, signed 01.09.2009.
2. Свідоцтво про участь у тренінгу “Шляхи подолання кризи у невиробничому секторі економіки: довід Японії” під керівництвом експерта JICA Тецуо Ясуі, організованому Проектом технічного співробітництва “Українсько-Японський Центр” на базі “Українсько-Японського Центру НТУУ “КПІ” (01.2010).
3. Сертифікат міжнародного тренінгу “Показники інноваційної діяльності та механізми статистичного обліку” (02.2011).

Основні  науково-методичні праці:

1. Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації. — К.: КНЕУ, 2004. — 275 с. (14,85 др. арк.). Рецензія: Економіка України. — 2004. — №8 — С. 70 — 71.
2. Антонюк Л. Л., Поручник А. М. Стратегії фінансування інноваційної діяльності в Україні // Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 356—384. — 1,2 др. арк. (особисто автору належить — 0,7 др. арк.: аналіз науково-технічного потенціалу України; фінансування та організація інноваційної діяльності).
3. Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації. — К.: КНЕУ, 2003. — С. 394. — 24,0 др. арк. (особисто автору належить — 9 др. арк.: аналіз інноваційної діяльності в Україні; дослідження ролі інноваційного чинника в підвищенні конкурентоспроможності національної економіки; маркетингові дослідження інноваційного попиту).
4. Антонюк Л. Л., Поручник А. М. Венчурний капітал: Зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні. — К.: КНЕУ, 2000. — 170 С. — 10 др. арк. (особисто автору належить — 5 др. арк.: аналіз ролі держави у створенні економіко-правових умов розвитку венчурного капіталу в Україні; напрями вдосконалення ефективності венчурного фінансування).
5. Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність і регіональний аспект // Міжнародна економічна політика: Наук. журн. — Вип. 2 (1). — К.: КНЕУ, 2005. — С. 44—68.
6. Антонюк Л.Л. Інноваціна стратегія підвищення конкурентного статусу України в умовах економічної глобалізації // Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія І Том; за заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, А.М.Поручника. –К.: КНЕУ, 2006.–816 с. (3,5 др. арк.)
7.Антонюк Л.Л. Шляхи інтеграції України в глобальну інноваційну систему // Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: Монографія; за заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, В.І.Чужикова.–К.: КНЕУ, 2007.–544с. (1 др. арк.)
8 .Антонюк Л.Л. Актуальні проблеми інноваційного розвитку України на сучасному етапі // Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення: Монографія; за заг. ред. О.І.Амоші, В.П.Антонюк, А.І.Землянкіна та ін./ НАН України. Ін-т економіки промисловості.–Донецьк,2007.–328 с. (3 др. арк.)
9. Антонюк Л.Л.Тенденції і перспективи якісного економічного зростання України //Red naukova M.G. Wo?niak, V.I. Chuzhykov, D.G.Lukianenko Krakow:Fundacja Universytetu  Ekonomicznego wKrakowie.- Poland, 2009 (особисто розділ 3.4- 0,8 др. арк)
10. Антонюк Л.Л. Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна  перспектива (особисто розділ 1.3, 1.5, 2.2, 3.1 , - 1.2  др. арк..)

Остання редакція: 07.09.17